مزایده 91 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتورسیکلت در تمام استان خوزستان