مزایده 3 دستگاه پژو پارس ، پیکان و مزدا 2000 در حاجي آباد