مزایده 19 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتورسیکلت در شهر قدس