مزایده خودرو سبک ، سنگین و موتور سیکلت در تمام استان هرمزگان