مزایده 18 دستگاه خودرو 206،پارس،پراید و... در گرگان