مزایده 100 دستگاه خودرو و موتورسیکلت در تمام استان خراسان جنوبی