مزایده 49 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتورسیکلت در ساري