مزایده 39 دستگاه خودرو سبک، موتور سیکلت در بندرعباس