مزایده 3 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری در تمام استان فارس