مزایده 3 دستگاه سوزوکی ویتارا،اریسان،نیسان کامیونت در تمام استان خراسان شمالی