مزایده ۶۳ دستگاه خودرو اسقاطی فاقد پلاک انتظامی در تهران