مزایده 35 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتورسیکلت در اراك