مزایده 172 دستگاه خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت در زاهدان