مزایده موتور محرک جک شاسی کش دو و نیم تن مدل 2006 در گناباد