مزایده تعداد 23 دستگاه مگان، 405، 206، پارس و... در تهران