مزایده تعداد 5 دستگاه نیسان رونیز،پارس ،سمند در تهران