مزایده خودرو سایپا تیپ 131 sE مدل 93 در نسيم شهر (بهارستان)