مزایده 200 عدد لگنی پادراپلاس و لگنی نیسان در تهران