مزایده 20 دستگاه مگان، 206، 405، سمند و... در تهران