مزایده 3 دستگاه 207، رانا پلاس صفر و سمند EFv در تهران