مزایده 4 دستگاه خودرو اپیتما،سوناتا و پیکانتو در تهران