مزایده خودرو پراید 132 مدل 1387

مزایده خودرو پراید 132 مدل 1387 در شهركرد