مزایده 19 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتورسیکلت در تبريز