مزایده 576 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتورسیکلت در زاهدان