مزایده اتوبوس اسکانیا مارال مدل 89

مزایده اتوبوس اسکانیا مارال مدل 89 در اهر