مزایده 2 دستگاه خودرو وانت مزدا و سمند

مزایده 2 دستگاه خودرو وانت مزدا و سمند در اروميه