مزایده 139 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتورسیکلت در اصفهان