مزایده 124 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتورسیکلت در بیرجند