مزایده خودرو سمند مدل 1387

مزایده خودرو سمند مدل 1387 در شوش