مزایده 130 دستگاه بنز،ماکسیما،سمند و ...

مزایده 130 دستگاه بنز،ماکسیما،سمند و ... در اصفهان