مزایده 2 دستگاه اتوبوس اسکانیا درسا مدل 96

مزایده 2 دستگاه اتوبوس اسکانیا درسا مدل 96 در تهران