مزایده خودرو پراید 132 مدل 1388

مزایده خودرو پراید 132 مدل 1388 در شيراز