مزایده 7 دستگاه اتوبوس شهری

مزایده 7 دستگاه اتوبوس شهری در شاهين شهر