مزایده 1 دستگاه خودرو کامیون بغلدار مسقف چادری کاویان مدل 1386 در زنجان