مزایده 9 دستگاه خودرو چانگان و ساندرو

مزایده 9 دستگاه خودرو چانگان و ساندرو در تهران