مزایده فروش 79 دستگاه خودرو اسقاط در تمام استان خوزستان