مزایده خودرو سایپا 132 مدل 1391

مزایده خودرو سایپا 132 مدل 1391 در شهربابك