مزایده 11 دستگاه وانت پیکان،نیسان و مزدا

مزایده 11 دستگاه وانت پیکان،نیسان و مزدا در اصفهان