مزایده و مناقصه واگذاری تعداد 10 دستگاه کشنده به همراه تانکر در تهران