مزایده 4 دستگاه دنا،کاپرا و ...

مزایده 4 دستگاه دنا،کاپرا و ... در قم