مزایده تعداد انبوهی خودروهای سنددار پژو ، سمند ، پراید و...

مزایده تعداد انبوهی خودروهای سنددار پژو ، سمند ، پراید و... در تهران