مزایده 26 دستگاه خودرو سبک ،سنگین و موتورسیکلت در قزوين