مزایده 36 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری و اوراقی

مزایده 36 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری و اوراقی در يزد