مزایده خودرو تاکسی سمند 1387

مزایده خودرو تاکسی سمند 1387 در ايوانكي