مزایده 7 دستگاه رنو5،تویتا دوکابین،لیلاند و ...

مزایده 7 دستگاه رنو5،تویتا دوکابین،لیلاند و ... در تهران