مزایده 49 دستگاه خودرو مستعمل و اسقاطی

مزایده 49 دستگاه خودرو مستعمل و اسقاطی در تهران