مزایده 5 دستگاه وانت پیکاب دو کابین در تمام استان خوزستان