مزایده و فروش تعداد 89 دستگاه خودرو و موتور در كرمانشاه