مزایده 2 دستگاه ماشین نیسان کامیونت کمپرسی مدل 84 در اوز