مزایده فروش چند دستگاه پژو ، سمند و ... در تمام استان مازندران